Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego

Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego 
na terenie Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka 
w Komarnie-Kolonii

Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w szkole


Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w przedszkolu


Procedury organizacji 28.02.2022 przedszkole 


Procedury bezpieczestwa w okresie pandemii covid i informacja do uczniów, rodziców, nauczycieli.

Aktualizacja na dzień 28.02.2022r


Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 
 na terenie Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii 
Aktualizacja na dzień 27 sierpnia 2021 roku 
 Procedury bezpieczeństwa obowiązują od 1 września 2021 r.
                                                                          § 1
                                                      Ogólne zasady organizacji pracy 
1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19, dotyczące nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii oraz rodziców i uczniów uczęszczających do placówki. 
2. Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
3. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
• ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy; 
• w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe/ dezynfekcja rąk; 
• do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej;
• należy zachować dystans 1,5 m; 
• osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na dolnym korytarzu przy drzwiach wejściowych. 
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
5. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne). 
6. Po wejściu do szkoły przez osoby dorosłe należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 
7. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. Rano, po wyjściu z szatni uczniowie powinni udać się do łazienki w celu umycia rąk wodą z mydłem. 
8. Termometry do pomiaru temperatury ciała znajdują się w sekretariacie szkoły, w sali 034 oddziału przedszkolnego dzieci młodszych oraz w izolatorium. 
9. Termometr powinien być dezynfekowany po użyciu w danej grupie. 
10. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do oznaczonego pojemnika-kosza wyposażonego w worek przy wejściu głównym szkoły. 
11. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji. 
 12. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane. 

                                                              § 2 
                               Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 
2. Do szkoły wejściem głównym wchodzi klasa I, III, IV, V, VIII, natomiast wejściem ewakuacyjnym (od frontu szkoły) wchodzi klasa VII. 
3. Każda klasa ma przypisany odrębny boks w szatni lub inne wyznaczone miejsce w szkole. 
4. Każda klasa ma wyznaczoną swoją stałą salę lekcyjną. 
5. Godziny rozpoczęcia lekcji: - klasy I, III o godz. 8.15 według ustalonego planu, - klasy IV-VIII od godz. 8.00 według ustalonego planu 
6. Każda klasa -grupa (dziewczynki, chłopcy) mają wyznaczone w łazience swoje kabiny. 
7. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 8. Ograniczone zostaje do minimum przebywanie rodziców w szkole, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. 
9. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko korytarza na parterze przy wejściu głównym do szkoły, zachowując zasady: • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
10. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 
11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38°C, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (obowiązkowo po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą i mydłem, należy również myć ręce przed i po obiedzie, po zajęciach z wychowania fizycznego itp.), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
14. Uczniowie nie korzystają z telefonów na terenie szkoły. 
15. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć. 
16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. 
 18. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury. 
19. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 
20. Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela na wyznaczonym korytarzu – sektorze, przy swojej sali lekcyjnej. 
21. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły. 
22. Nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia – uczniowie trzymają się ustalonych szlaków komunikacyjnych – nie kontaktujemy się z uczniami z innych grup. 
23. Uczniowie stosują się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły. 
24. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust. 
25. Uczniowie zakrywają usta i nos podczas przerw od momentu wejścia do szkoły do momentu wejścia do sali lekcyjnej i zajęcia swojego miejsca. 
26. Rodzic zobowiązany jest zwracać uwagę dziecka, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 
                                                § 3
            Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
1. Nauczyciele/pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem. 
2. Pracownicy w miarę możliwości zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby w fartuchy). 
3. Maseczki winny być używane przed rozpoczęciem lekcji, podczas przerw śródlekcyjnych, w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz (rekomenduje się stosowanie maseczek chirurgicznych).
4. Podczas wykonywania czynności służbowych, bez kontaktu z osobami z zewnątrz, podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych- nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, natomiast należy zachować wymagany dystans społeczny, unikanie chodzenia po sali między ławkami podczas trwania lekcji.
5. Należy pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela. 
6. Podczas zajęć indywidualnych: zajęć logopedycznych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z pedagogiem, psychologiem, o ile jest to możliwe nauczyciel pracuje z uczniem w dystansie korzysta z osłony ust i nosa. 
7. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 
8. Nauczyciele podczas lekcji, zajęć świetlicowych, przerw powinni w szczególny sposób zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci z chorobami przewlekłymi np. z astmą – dystans społeczny lub obowiązek w obecności dzieci zakrywania ust i nosa.
9. Dzieci z chorobami przewlekłymi nie mają obowiązku noszenia maseczek. 
10. Rekomenduje się stosowanie maseczek chirurgicznych. 
11. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19. 
12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdej grupie. 
13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej. 
 14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 
16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
17. Należy organizować uczniom wyjścia w miejsca otwarte np. tereny zielone z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Nauczyciel nie powinien organizować wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni, bez możliwości zachowania dystansu. 
18. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 
19. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 
 20. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę. 
21. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. 
22. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. 
23. Środek do dezynfekcji rąk powinien być umieszczony do korzystania przede wszystkim dla nauczyciela.
24. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 
25. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
26. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych. 
27. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 
28. W szkole będzie prowadzone monitorowanie wietrzenia sal i korytarzy. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo uczniów podczas otwartych okien. 
29. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
30. Zaleca się: 
• utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
• dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby, 
• dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, 
• dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby, 
• czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww. 
31. Do obowiązków personelu obsługi należy także: 
• sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie, 
• sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie, 
• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie, 
• wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja. 
                                                      § 4 
                               Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 
1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach biblioteki. 
2. W bibliotece zostanie wydzielona strefa dostępną tylko dla pracownika – zapewniająca zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami. 
3. Do biblioteki mogą maksymalnie wejść dwie osoby jednocześnie wypożyczać/oddawać książki. 
4. Korzystanie w bibliotece z kącików dla dzieci będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki. 
5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie. 
6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 
7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzynki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 
                                                           § 5 
                                                Zasady funkcjonowania stołówki 
1. Pracownik stołówki musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego: 
• ograniczyć kontakty się z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 
• stosować środki ochrony osobistej. 
2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny. 
3. Wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. 
4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczenia, w którym wydawane są obiad, myć i dezynfekować stanowisko pracy, sprzęt kuchenny. 
5. Pracownik stołówki kartingowej w sposób szczególny musi dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.: 
• przed rozpoczęciem pracy, 
• przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 
• po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
• po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 
• po skorzystaniu z toalety, 
• po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 
• po jedzeniu, piciu. 
6. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem. 
7. Uczniowie mają przydzielone stałe miejsca podczas spożywania posiłku. 
8. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji. 
9. Pracownik jadalni nie kontaktuje się bezpośrednio z uczniami. W czasie wydawania posiłku stoi za przegrodą. 
10. Nauczyciel opiekujący się grupą nadzoruje posiłek (zasady bezpieczeństwa). 
11. Ze stolików powinny zostać usunięte wazoniki, serwetniki. 
12. Naczynia po posiłkach są odstawiane przez uczniów pojedynczo w wyznaczone miejsce w jadalni. 
13. Po wyjściu uczniów z jadalni pracownik sprząta naczynia.
14. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących. 
15. Dzieci w szkole mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 
                                                       § 6 
                                   Zasady dostarczania posiłków do stołówki 
 1. Pracownik szkoły –dostawca obiadów powinien być zaopatrzony w maseczkę, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej i zachować szczególne środki ostrożności, higieny. 
2. Przywożony towar (obiady, podwiecorek) powinien znajdować się w szczelnych termosach, inne produkty spożywcze - muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
3. Przed wejściem do szkoły dostawca – pracownik musi zdezynfekować ręce. 
4. Pracownik - dostawca przekazuje pracownikowi stołówki obiady. 
                                                    § 7
                              Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły. 
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie tzw. izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. 
5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 
6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 
7. Pracownik/nauczyciel, który będzie zajmował się dzieckiem nie wraca do dzieci, tylko czeka w izolatorium na decyzję dyrektora. 
8. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Białej Podlaskiej. Telefon do stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. 887 435 940 9. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 
10. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
11. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
                                        § 8 
                               Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 
2. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy. 
3. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się lekarzem POZ oraz, w razie potrzeby, ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112. 
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 
5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-Co2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 
6. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
7. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 
8. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb. 
9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.); 
10. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 
                              § 9 
              Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika.
 W przypadku, gdy uczeń lub pracownik naszej szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych. 
                                   §10 
                         Postanowienia końcowe 
1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 
2. Procedura może być modyfikowana. 
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły. 
4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas spotkania. 
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.    

---------------------------------------------------------------------------    

Procedury organizacji opieki w okresie pandemii COVID-19 
w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej 
im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii 
obowiązujące od 1 września 2021 r. 
          
Organizacja opieki w oddziałach przedszkolnych:
1. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej sali
do godz. 13:15 (grupa dzieci 3-4letnich),
do 13:30 (grupa dzieci 5-6 letnich).
2. Od 13:15 lub 13:30 dzieci, które za zgodą rodziców korzystają z wydłużonego czasu pracy oddziałów tworzą grupę mieszaną 3-6 latków.
3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
5. Każde dziecko ma w butelce swoje podpisane picie np. wodę, sok. 
6. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel/pomoc nauczyciela może zmierzyć mu temperaturę przed zajęciami lub w trakcie. 
7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, przed zajęciami, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
8. Woźna nie powinna kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 
9. Każda grupa ma jeden termometr bezdotykowy do swojej dyspozycji. 
10. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie szkoły przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. 
11. Nie należy organizować wyjść poza teren szkoły. 
12. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 
13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka od grupy. 
 Przyprowadzanie i odbiór dziecka : 
1. Oddziały przedszkolne wchodzą do szkoły wejściem ewakuacyjnym od strony placu zabaw. 
• od godz. 7:40 – 8:00 
2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 
3. Rano rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szatni znajdującej się przy salach przedszkolnych (wyjątek dzieci z grupy młodszej 3-4 latki przez pierwsze 3 dni). 
4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa w placówce. 
5. Dziecko po wejściu do szkoły, zanim wejdzie do sali przedszkolnej musi umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. 
6. Dziecko do sali wprowadzane jest przez personel. 
7. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny. 
8. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 
9. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 
10. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby z objawami infekc
ji lub choroby zakaźnej oraz gdy został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 11. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 
12. Dzieci po zakończeniu stałych zajęć odprowadzane są przez pomoc nauczyciela do rodziców czekających przy wejściu. 
13. Dzieci, które korzystają z wydłużonego czasu pracy oddziału przedszkolnego odbierane są przez rodziców osobiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 
1. Przed wejściem do szkoły tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do szkoły. 
2. Personel pomocniczy szkoły odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. 
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły (zanim wejdą do sali) przed jedzeniem i po powrocie ze spaceru, po skorzystaniu z toalety. 
4. Woźna odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału. Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach. 
5. Pomoc nauczyciela odpowiedzialna jest za dezynfekcję (mycie z użyciem detergentu) zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci. 
6. Za monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników odpowiedzialny jest dyrektor szkoły (karta monitoringu). 
7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 
Wydawanie posiłków 
1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny. 
2. Wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. 
3. Dzieci spożywają posiłki w stołówce, korzystają z naczyń wielokrotnego użytku, wcześniej wyparzonych. 
4. Osoba wydająca posiłki ustawia talerze z jedzeniem na stole, przed przyjściem dzieci. 
5. Po posiłku talerze ze stołów sprzątane są przez pracownika kuchni. 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia: 
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 
2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie - izolatorium w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 
3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora szkoły. 
4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce (pomoc nauczyciela) lub zapewnia dziecku odstęp minimum 2 m od grupy; informuje rodziców bądź opiekunów. 
5. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19: 
1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy. 
2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się z lekarzem POZ oraz, w razie potrzeby, ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112. 
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 
4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-Co2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 
5. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
7. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje nauczyciel wraz z woźną. 
8. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 
Komarno-Kolonia,……………….. 
                                              DEKLARACJA RODZICÓW 
          Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1) 

   Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: Zapoznałam/łem się z treścią Procedur organizacji opieki w okresie pandemii COVID-19 w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii, zobowiązuję się do ich przestrzegania. 


 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
               (podpis rodzica/opiekuna) 
 
      Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka/ podopiecznego termometrem bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole. 


 ……………………………………………………………………………………... 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)  

Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Copyright ©2021 Smoni1.ndl.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem